Pokud jste v Německu obviněni z trestního činu a neovládáte německý jazyk, máte nárok na soudního tlumočníka. Náklady na tlumočníka zásadně hradí německý stát, a to nezávisle na výši Vašich příjmů. Dále Vám musí poskytnout státní zastupitelství, resp. soud překlad určitých podkladů. Jedná se zejména o obžalobu anebo trestní příkaz. Hlavní líčení u soudu probíhá za přítomnosti soudního tlumočníka.

 

Trestní právo v Německu: máte právo mlčet

Jako obviněný anebo obžalovaný se v Německu nemusíte vyjádřit k věci. Máte právo mlčet. Zároveň máte právo kdykoliv konzultovat Váš případ s advokátem, kterého jste si vybrali jako obhájce. U vážnějších trestních činů anebo v případech vyšetřovací vazby Vám ustanoví německý soud obhájce ex offo, tzv. „Pflichtverteidiger“.

Váš případ můžete kdykoliv konzultovat s advokátem

Zkušenost ukazuje, že se často vyplatí konzultovat s advokátem již ve stádiu vyšetřovacího řízení, neboť obhájce může ovlivnit průběh trestního řízení ve prospěch obviněného například tím, že podává návrhy na dokazování. Velkou výhodou je, že advokát často může nahlížet již během vyšetřovacího řízení do vyšetřovacího spisu, což usnadňuje případnou obhajobu v rámci hlavního líčení.

Pozastavení trestního řízení

Za určitých podmínek je poměrně vysoká pravděpodobnost, že se obhájci dokonce podaří dosáhnout pozastavení trestního řízení, například pokud se jedná o méně závažný trestní čin. Státní zastupitelství může podle německého trestního řádu (Strafprozessordnung, ve zkratce StPO) spojit pozastavení trestního řízení například s podmínkou zaplacení sponzorského daru pro vybranou dobročinnou organizaci.

Trestní příkaz v Německu

Trestní příkaz je zvláštní formou rozhodnutí v trestním řízení podle německého práva. Soud vydá na návrh státního zastupitelství trestní příkaz bez hlavního líčení. Využívá se hlavně k uložení peněžitého trestu v případě méně závažných trestných činů. Pokud nesouhlasíte s trestním příkazem, můžete proti tomu podat odpor. Soud v tom případě provede hlavní líčení.

Odpor lze také omezit na právní následky trestního příkazu, a to zejména na vyměření výše peněžitého trestu. Často totiž německé orgány, činné v trestním řízení, vycházejí při vyměřování peněžitého trestu z německých mzdových poměrů, které mohou být výrazně vyšší než v České republice.

Vedlejší žaloba

Německý trestní řád připouští, že osoby poškozené určitými trestními činy (to platí hlavně pro oběť trestního činu a její nejbližší příbuzné) mají právo se zúčastnit hlavního líčení jako vedlejší žalobci. Vedlejší žalobce má vlastní práva v rámci hlavního líčení.

Adhezní řízení podle německého práva

Vedle právního institutu vedlejší obžaloby existuje v německém trestním řádu také institut tzv. adhezního řízení. Adhezní řízení umožňuje uplatňování nároků na náhradu škody, která vznikla v souvislosti s trestním činem.

Jako německá advokátní kancelář v Praze pro Vás zajistíme zejména:

  • všeobecnou konzultaci v oblasti německého trestního práva a práva přestupků
  • zastupování a obhajobu v německém trestním řízení a přestupkovém řízení
  • zastupování vedlejšího žalobce